انواع آنزیم ها | تا دکترا

انواع آنزیم ها

۴- لیاز: کاتالیز کننده‌ی تجزیه و ترکیب است که در آن‌ها نو‌آرایی الکترونی رخ می‌دهد. (یک مثال برای لیاز، پیروات دهیدروژناز است که به روش اکسیداتیو یک مولکول دی اکسیدکربن را از پیروات جدا می‌کند.) لیازها خانواده‌ی بزرگی هستند.

۵-کیناز: واکنش فسفریلاسیون را کاتالیز می‌کند یعنی یک گروه فسفریل را از یک نوکلئوزید تری فسفات مثل ATP به یک مولکول گیرنده مثل یک قند یا نوکلئوتید دیگر منتقل می‌کند. (مثلاً هگزوکینازها یا گلوکوکینازها یک فسفر را از ATP به قند منتقل می‌کنند یا نوکلئوزید دی فسفات کیناز یک فسفر را به نوکئوتید منتقل می‌کنند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

طراحی و پشتیبانی

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!