انواع آنزیم ها | تا دکترا

انواع آنزیم ها

۱-سنتازها: واکنش کندانساسیون بدون نیاز به نوکلئوزید تری‌فسفات را را راه‌اندازی می‌کنند. (مثال آن سیترات سنتاز)

واکنشی است که توسط یک مولکول آب دو مولکول دیگر به هم  متصل می‌شوند (بر عکس هیدرولیز است که توسط هیدرولاز‌ها انجام می‌شود)

۲-سنتتاز: واکنش‌های کندانساسیون با نیاز به نوکلئوزید‌ تری فسفات را راه اندازی می‌کنند. (انرژی ممکن است از جاهای مختلف بیاید مثلاً ATP و NAD+ ) (مثال آن سوکسینیل-کوآ سنتتاز است) این آنزیم‌ها در واقع نوعی لیگاز هم هستند.

۳-لیگاز: آنزیمی است که دو اتم کربن را با مصرف انرژی به یکدیگر متصل می‌کند. (ligar= گره زدن)

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

طراحی و پشتیبانی

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!