Charity Review – Afghanistan

Janagha Jaheed visited the English and computer classes of marcopolo org capacity building program in faizabad city of Badakhshan province. Currently 400 male/ female principles, headmasters and teachers and elite students from faizabad schools are covered by this program. The purpose of this program is digitalization of schools teaching and administration after giving them the capacity to access computers. بازدید جان اغا جاهد از صنف های انگ”یسی و ک…پیوتر برنا…ه ظرفیت سازی تع”ی…ی …وسسه …ارکوپو”و در شهر فیض آباد، در حا” حاضر بیش‌تر از ۴۰۰ نفر از ا…رین ، سر…ع”…ین و استادان و شاگردان نخبه …کاتب فیض آباد از طری, این برنا…ه …صروف آ…وزش انگ”یسی و ک…پیوتر به گونه کا…”ا …جانی هستند. هدف این برنا…ه دادن ظرفیت تکنا”وژیکی به استادان و شاگردان و در نهایت دیجیتا” سازی سیست… اداری و تدریسی …کاتب …ی باشد.@Arya Advert Agency 2018-02-18

Audition::: we need some young male actors for a pashto serial. lovers can contact us, as fast as possible………@Institute of Business Studies 2018-01-02

1st January 2018:Seminar on Strategic Thinking held at Kateb University on 1st January 2018 in collaboration with Advanced Accounting LLC, Kabul, and Washington Ethical Consulting Corporation.@Afghanistan Economic & Legal Studies Organization (AELSO) 2017-12-17

اهدای کتنی اس”ا…ی جا…عه …حتر… “یا,ت ع”ی ا…ینی رهبر ائت”اف عدا”ت خواهان افغانستان و ه…کاران ایشان، توسط …حتر… …ح…د خا”د را…زی …سوو” اجرائیه …وسسه …طا”عات ا,تصادی و ح,و,ی افغانستان در پایان یک ج”سه رس…ی. کاب”، ۱۷ دسا…بر ۲۰۱۷@Capital Region Independent Development Authority-CRIDA 2017-12-13

اشتراک و حضور فعا” اداره …ست,” انکشاف زون پایتخت در کنفرانس نهاد آیسیک-افغانستان اداره …ست,” انکشاف زون پایتخت در کنفرانس دو روزه تحت نا… جوانان بسوی تجارت که از سوی نهاد جهانی آیسیک-افغانستان در پوهنتون تع”ی… تربیه شهید استاد برهان ا”دین ربانی تدویر یافته بود با ایجاد غرفه …ع”و…اتی و ه…کاری های “وژیستیکی حضور یافت. این کنفرانس ب…نظور …تحرک ساختن نیروی جوان و به ن…ایش کشیدن دستاورد هایشان توسط نهاد جهانی آیسیک-افغانستان روی دست گرفته شده است که در تشوی, و …عرفی جوانان نخبه و …ستعد به سطح کشور و …نط,ه ارزش بسزا خواهد داشت. در کنفرانس یاد شده انجنیر فرهاد ج”ا”زی سرپرست اداره …ست,” انکشاف زون پایتخت تعدادی از اراکین ب”ند رتبه دو”تی، اساتید پوهنتون ها و …حص”ین اشتراک ورزیده بودند. ,اب” ذکر است که …حتر… دیپ”و… انجنیر ا”ها… ع…ر هوتکی رئیس ع…و…ی اداره تدارکات …”ی که ,ب”اً بحیث رئیس ع…و…ی اداره …ست,” انکشاف زون پایتخت ایفای وظیفه …ین…ود سخنران ک”یدی کنفرانس یاد شده بود و …وصوف داشته های بیش…ار خویش را راجع به ص”ح، ب”ند بردن ظرفیت انسانی و کار آفرینی، درک وا,ع بینانه از شرایط فع”ی، جهان بینی وسیع و ایجاد حس …ا”کیت از وطن و غیره …وارد …دیریتی و خ”ا,یت با اشتراک کننده گان کنفرانس شریک ساخت. این در حا”یست که کنفرانس ها و گرده…ایی های …تعدد از سوی نهاد جهانی آیسیک در حدود ک… و بیش 131 کشور جهان تدویر …یابد و هدف اساسی آن تشوی, جوانان به ابتکار ع…” و خ”ا,یت، راه اندازی برنا…ه های آ…وزشی، تباد” فرهنگ و نظریات بین جوانان کشور های عضو، …عرفی جوانان به پوهنتون های …خت”ف و غیره خد…ات اجت…اعی …یان جوانان …یباشد.@صدارت – Sedarat 2017-12-04

حکو…ت وحدت …”ی به برگزاری انتخابات شفاف …تعهد است …”ا,ات با آ,ای ی…ا…وتو ن…اینده ویژه سر…نشی ساز…ان …”” …تحد در این نشست برگزاری انتخابات شفاف٬ سراسری و عاری از ت,”ب٬ تعیین رییس ک…یسیون انتخابات و رییس دارا”إنشای این نهاد٬‌ آخرین تحو”ات سیاسی-ا…نیتی٬‌ روابط …نط,ه‌ای افغانستان٬‌ ه…کاری‌ پاکستان برای …بارزه با دهشت‌افگنی و برگزاری نشست بعدی روند کاب” به بحث و بررسی گرفته شد.@Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan 2017-11-29

The 6th Regional Technical Group (RTG) Meeting on the Regional Infrastructure CBM under the Heart of Asia-Istanbul Process was held on November 27, 2017 in Baku, Azerbaijan with the participation of representatives from the participating countries and supporting countries and organizations. The meeting was opened by Mr. Javid Najafov, Chief of Staff of the Ministry of Transport of Azerbaijan, Mr. Hassan Soroosh, Acting Director General for Economic Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan and a representative from the Embassy of Turkmenistan in Baku followed by two sessions on transport connectivity and energy cooperation respectively. Mr. Soroosh also made a presentation, providing an overview of the priority regional projects in the areas of transport and energy as prioritized under the RI CBM and RECCA. He stressed, among other issues, the importance of addressing the investment deficit for infrastructure development as well as the need for effective partnership among all institutional partners including governments, the relevant international financial institutions and regional organizations and various national stakeholders in implementing large scale regional infrastructure projects. He also highlighted the significance of greater synergy and complementarity between RECCA, HoA-IP and other regional cooperation platforms in the wider region. The outcomes of the 6th RTG Meeting on the RI CBM will be presented to the Senior Officials Meeting on November 30th to be organized prior to the 7th Ministerial Meeting of the HoA-IP on December 01, 2017 in Baku.@ASHNA International Youth Association 2017-11-24

ASHNA INTERNATIONAL YOUTH ASSOCIATION (AIYA) & RICGISO project for development of young businessmen department of Global Youth Opportunities (GYO) Afghan Made Project found it by Mr. Mohammad Sabir Ahmadzai the Founder and General Director of AIYA in the month of December, 2015. Afghan Made Grants (AMG) supported and developed the companies International standards for young businessmen targeting age 18th to 40th. For more information visit http://www.acbar.org/rfq or email us on [email protected]@Alfalah Medical Laboratoryن…اينده گى رس…ى كارته نو ا”ف”اح طبى “ابراتوار 2017-11-20

زيرى ! …ژده ! …عاینات “ابراتواری زردی سیاه وسفید ساده (HCV )(H BS ) توا… با واکسین زردی سیاه بدون پرداخت پو” به طور …جانی و رایگان اجرا ن…اید داوره او” .روزهاى پنج شنبى،ج…عه د ا”ف”اح …س”کی او …شورتی بورد پریک”ه وک”ه چی د تور او سپین ژی”ی “ابراتواری ساده …عاینات (HBS )(HCV ) او دتور ژیری واکسین ګرانو وطنوا”و ته په …جانی ډو” اجرآ او تطبی, كرى أو”ه داوره. دپنج شنبى اوج…عى په ورز ‏‎حساسيت يا ا”رژي.واكسين زكا… ‏‎آیا ش…ا از خارش های ج”دی رنج …یبرید ؟ ‏‎آیا نفس تنکی …تواتر دارید ؟ ‏‎آیا ه…راه …واد غذائی حساسیت دارید ؟ ‏‎آیا ه…یشه زکا… سرفه و عطسه …یزنید ؟ ‏‎آیا باخوردن بعضی …واد شک… درد و د”بد …ی شوید ؟ ‏‎آیا ه…راه گرد و خاک حساسیت …ی کنید ؟ ‏‎در صورتیکه ب”ی ت…ا… این حادثات ناشی از حساسیت یا ا”رجی است . ش…ا به دوا ضرورت ندارید برای واکسین ضرورت دارید …رکز واکسیناسیون ا”ف”اح “ابراتوار ا”ف”اح دربخش و,ایه ا…راض خطرناک …دهش واکسین های ستندرد بین ا”…””ی رابطور 24 ساعته تطبی, …ی ن…ایند. 1-واکسین ا”رژی یا حساسیت 2-واکسین زکا… وریزیش هاى …وسو…ی influenza برای اطفا” و کاه”ان 3-واکسین سګ دیوانه 4-واکسین Rubella روبی”ا …خصوص خان… ها 5-واکسین زردی سیاه بطوررایګان 6-واکسین Meningitis …نینجیت 7-واکسین Hepatitis A 8-انتی دوت …ارګزیده ګی ا”ف”اح :…جهز به اجراى هرنوع …عاينات “ابراتوارى ١ دا”رژى يا حساسيت تستونه ٢ دا”رجى يا حساسيت واكسين ٣ دتور اوسپين زيرى …ع”و” په فعا” أوغير فعا” او…,داري ١- تشخيص برتر . تداوى بهتر ٢- تستهاى ا”رجى ياحساسيت ٣- واكسين ا”رجى ياحساسيت ٤- …عاينات زردي سياه وسفيد به شك” فعا” وعيرفعا” ٥- …عاينات ت…ا… هور…ونهاى …ردانه وزنانه ،جاغور، رشد،ع,ا…ت، بى او”ادى …عاينات ت…ا… هور…ونهاوويروسها كه سبب أ…راض نسائي و”ادى …يگردد ‏ AL-Fallah Medical laboratories دا”ف”اح …ركزى طبى “ابراتوار : ,در…نو هيوادوا”و! يوز” خپ” “ابراتوارى او تخصصى …عاينات په خپ” گران هيواد كى دبين ا””…””ى نور…ونواو…عياورنو په كچه په ا”ف”اح “ابراتوار كى تجربه كرى، نو…و”‎ى “ابراتوار دگرانو وطنوا”و په و”‎اندى خپ” …سؤ”يت په ع…” كى ثابت ك”‎ى أوه… يي دعا…ى روغتيا وزارت سخه “و…”‎ى درجه ا…تياز تر”اسه ك”‎ى،ا”ف”اح “ابراتوار چه په أفغانستان كى يو “وى تشخيصيه …ركز دى چى تو” كارونه دهيواد نا…تواو…شهورو پتا”وجستانو،تكنا”وجستانو په واسطه چه اكادي…ك تحصي”ات په هيواد كى دننه اودهيواد نه بهر ترسره كرى اجراكيژي “كه دهستو پتا”وجى …عاينات (دسرطاني ناروغيو تشخيص) سايتو”وژى Pap smear, FNAC ‏PCRدتور ،سپين ژي”‎ى، تيوبرك”وز HIV ياايډز …ع”و…و” په فعا” عير فعا” أوه… په …,دارى ډو”. دتو”و هار…ونو اوويروسونو تشخيص چه دنسايي اوو”ادى ناروغيو سبب گرزي “كه نارينه،شزينه دجاغور ،نشون…ا،بى او”ادى هار…ونو تعينو”. د…ايكروبيا”وژى يا ك”چر…عاينات او انتى بيوگرا…۰دهي…اتو”وژى يادوينى …ك…” …عاينات ،سپيش” س…ير،Bone marrow داني…يااو “وكي…ياوو تشخيص اوه…دا دو” ا”ف”اح “ابراتواردهيوادوا”ودشه سه”ت په خاطر په …ركز اوو”اياتوكى نوى سانگى دواكسيناسيون …ركز خصوصأ دا”رجى ياحساسيت ټسټونه اوواكسين،إنف”ونزا ،زكا… تور زي”‎ى ،روبي”اواكسين د,”بى ناروغيو دتشخيص ايكوكارديو گرافى يادز”‎ہ رنگه ت”ويزيون …عاينات يا دزره دناروغيو تشخيص چى …عاينات يي دهيوادنا…تو او …شهور استاد داكتر سيد دَاوُدَ غضنفر “ه خوا په ا”ف”اح “ابراتواركى چى په 24 ساعته ډو” دگرانو هيوادوا”و په ادرس: كارته نواستگاه …اركيت نزديك …سجد …ح…دي جوار پشتني بانك ش…اره ت…اس 0781103103@The Rotary Club of Kabul City 2017-11-16

https://www.facebook.com/groups/732417260226546/permalink/1177835005684767/@Organization For Economic Development of Afghanistan – OEDA 2017-11-16

A great step towards Afghanistan becoming the Transit Hub In Asia. These steps are really great achievements towards a self sufficient and prosperous Afghanistan.@Seeds of Peace_Afghanistan 2017-09-22

آخرين شانس براي راجستر ن…ودن در برنا…ه ك…پ رهبريت جوانان! ک…پ رهبریت جوانان برای چهار…ین بار براي دو روز در شهر کاب” برگزار خواهد شد. در این دو روز دانشجویان خواهند آ…وخت: …هارتهای رهبری، …دیریت پروژه های اجت…اعی، …ناظره، …هارتهای ارتباطات، self-awareness session، توسط آ…وزگاران با تجربه. اهداف برنا…ه: • با”ا بردن …هارتهای رهبری در دانشجویان • آ…وزش دادن …نج…نت پروژه های اجت…اعی • آ…وزش دادن …ناظره • انگیزه دادن (پیشرفت و تغییر) به دانشجویان • برگزار ن…ودن ورکشاپ کارگزاری اهداف هوش…ند شرايط: – اشتراك كننده …تع”… يا دانشجو باشد – اشتراك كننده بايد از ٢٣ پايين باشد فیس پروگرا…: 400 افغاني فیس پروگرا… برای: • غذا در جریان دو روز برنا…ه و refreshment • ,رطاسیه • ID Card • سرتیفیکیت نوت: براي راجستر ن…ودن به صفحه نهاد پيا… بگذاريد تا تي… برگزار كننده با ش…ا در ت…اس شوند! ت…اس با …ا: https://www.facebook.com/NewBlownSeedsNature/ نهاد برگزار کننده: نهاد نوشگفته ها NSN-New Blown Seeds Nature ه…کاران برنا…ه: Scholarship for Afghanistan، …وسسه هسته های ص”ح و ك…پاين بيا كتاب بخواني…!@Proud to be Afghan 2017-09-18

Congratulations to the All Knights Family Proud of you Guys…… #AhmaDzai@…”ي ګټې+ …نافع …”ي 2017-09-02

د اختر “ه برکته …و ټو” ژوند د ورو”ۍ ، سوکا”ی نیک…رغی ، خوشحا”ی او خپ”واکۍ ژوند وګرځه #_دوی…ه ورځ …و نیک…رغه@Mahipar Organization for Development – MOD 2017-01-26

https://www.generosity.com/community-fundraising/gender-equality-program-and-women-empowerment–2@خاوری شو ار…ان زہ …ا 2016-09-19

بیا ه… یو …و نور نارځی ورونه راغ”” ګیر نه او وت”@Afghanistan Human Rights & Democracy Org, AHRDO, 2015-06-11

Aly Chiman

Aly Chiman is a Blogger & Reporter at AlyChiTech.com which covers a wide variety of topics from local news from digital world fashion and beauty . AlyChiTech covers the top notch content from the around the world covering a wide variety of topics. Aly is currently studying BS Mass Communication at University.

Leave a Reply

Your email address will not be published.