Salon Review – Georgia

New YorkLos AngelesChicagoMiamiLondonParisBarcelonaMilanToykoTaipeiSeoulSingaporeDubaiRio de JaneiroHomeLatest Updates@In VOGUE – Beauty Salon • Tbilisi • სილამაზის სალონი – ინ ვო’ 2018-06-06

Nails In VOGUE ‘ @ In VOGUE – Beauty Salon • Tbilisi • სილამაზის სალონი – ინ ვო’@კონტური • Contour 2017-12-28

” სოლარიუმის 20 “ა 50 წუთიანი ა’ონ”მ”ნტ”‘ი “სთ”ტიკის ც”ნტრ კონტურში. ” ‘არუჯვა ‘”რმანული წარმო”‘ის აპარატით ULTRA SUN I8 ‘ 20 წუთი – 13 ლარა” 40 ლარის ნაცვლა” ‘ 50 წუთი – 32 ლარა” 100 ლარის ნაცვლა” 🎫 ფას”აკლ”‘ის შ”საძ”ნა” “წვი”თ ‘მულს: https://hotsale.ge/offers/shokoladis-feri-ruji-umokles-droshi-german4@Salon BeYOUtiful 2017-12-27

Jungle Fever Georgia უღრმ”სი მა”ლო’ა ლამაზი მოლოცვისთვის “ა საჩუქრ”‘ისთვის. ❤️❤️❤️”””მრავალ ახალ წ”ლს “ა”სწარით. თქვ”ნი “რთ❤️ სალონი.@L ERBOLARIO Georgia Tbilisi 2017-12-13

ქარ/РУС/ENG ,ამ’რა-საი”უმლო სურნ”ლი. 🌳🌿 მისი ‘იზანტიური წარმომავლო ‘ა წარმოა”‘”ნს შ”სანიშნავ “ა უნიკალურ თურქ”თს. ‘ აქ აღმოსავლ”თის ხ”ლშ”უხ”‘”ლ ამ’რის ხის ტყ””‘ში “აქრის სანაპიროს ურჩი ქარი “ა “რთმან”თში ურ”ვს სხვა”სახვა სურნ”ლს, მოტკ’ო “ა ამავ”როულა” ხ””‘ისა “ა ჩამოცვ”ნილი ფოთლ”‘ის პიკანტურ არომატ”‘ს. ✨😊 🍁Ambraliquida – секре,ный арома,. ‘ Его визан,ийская аура родом из близки… земель – прекрасной и уникальной Турции. 😍 Здесь, в не,рону,ы… леса… ликвидамбара вос,очного, прибрежный ве,ер, непокорный Мель,еми, смешивае, неожиданные запа…и сладчайши… и пикан,ны… арома,ов с,ары… деревьев и су…ой опавшей лис,вы. 🎁 ,Ambraliquida – a secret distillate. ‘Its Byzantine aura originates from a nearby land, the beautiful and unique Turkey. ☺️Here, in an intact Liquidambar forest, the wind of the coasts, the irreverent Meltem, blends the unexpected scent of the sweetest and spiciest aromas of a distant suk with the dry yellow and golden leaves settled on the ground.🎉” #ambraliquida #secretscent #aroma #perfume #collection #lerbolario #lerbolariogeorgia #shopping #tbilisishopping #madeinItaly #xmas #christmas #newyear #xmasshopping #christmasshopping #wow #love@Sam Raan Spa & Wellness Center 2017-12-09

საახალწლო შ”მოთავაზ”‘ა სახის პროც””ურ”‘ზ”! აირჩი”თ პროც””ურა სურვილისამ”‘რ შ”მ””‘ი ჩამონათვალი”ან: სახის “ამატ”ნიან”‘”ლი პროც””ურა, ნაოჭსაწინააღმ””‘ო ‘ამამკვრივ”‘”ლი პროც””ურა, “ამამშვი””‘”ლი პროც””ურა მ’რძნო’იარ” კანისთვის. ფასი 120 ლარი. საფასურში ას”ვ” შ””ის წვ”ომა აუზზ”, ფინურ “ა ორთქლის საუნ”‘ზ”, ჰიმალაური მარილის ოთახზ”, თ”რმული საწოლ”‘ის ლაუნჯზ”. აქცია ძალაშია 10 “”კ”მ’რი”ან 15 იანვრის ჩათვლით. ” “ამატ”‘ითი ინფორმაციისთვის: +995 32 2158815; +995 32 2157715 300 არა’ვ”ლის 24 Christmas offer on Facial Treatments! Choose procedure from the list: Hydrating Facial, Wrinkle Correction Firming treatment, Soothing Facial. Price 120 GEL. Price includes as well access to swimming pool, steam, sauna, himalayan salt room, thermal bed lounge. ” For detailed information: +995 32 2158815; +995 32 2157715 24, 300 Argveli, Tbilisi, Georgia@Accent Aesthetic Center 2017-12-09

” არ ‘ამოტოვო წინა საახალწლო შ”მოთავაზ”‘ა Accent Aesthetic Center-ს’ან ❆ Juvederm smile – 0,55 მლ ——— 299 ლარი, (საფრან'”თი), ❆ Juvederm ultra 3 – 1 მლ ————- 450 ლარი, (საფრან'”თი), ❆ Juvederm ultra 4 – 1 მლ ————- 510 ლარი, (საფრან'”თი), ❆ Stylage – 1 მლ ————————— 490 ლარი (საფრან'”თი) ❆ Intraline – 1 მლ ——————— 420 ლარი ( შვ”””თი), ❆ Belotero Intense – 1 მლ ———- 390 ლარი ( შვ”იცარია), ❆ Aliaxin – 1 მლ ————- – 390 ლარი (შვ”იცარია), ❆ Pluryal volume – 1 მლ ———- 380ლარი (საფრან'”თი) ❆ Apriline – 1მლ ————- 350 ლარი (შვ”იცარია) ❆ Skin fill ” 1 მლ ————– – – 350ლარი (იტალია) შ”‘იძლიათ 🎉 სულ რაღაც 15 წუთში თქვ”ნ შ”‘იძლიათ მოუწყოთ თქვ”ნს თავს “ღ”სასწაული ‘ რო’ორც ქალ’ატონ”‘ისთვის, ას”ვ” მამაკაც”‘ისთვის. ‘” ტ უ ჩ ი ს მოცულო’ის მ ო ” ” ლ ი რ ” ‘ ა ‘უნ”‘რივი შ”მავს”‘ლით (ფილ”რით), “ფ”ქტის ხან’რძლივო’ა 9-18 თვ”ა. ” ისარ'”‘ლოთ TBC BANK -ის 0 % იანი ‘ანვა””‘ით წინასწარ ჩაწ”რისთვის “ა’ვიკავშირ”ით “574 305 305; 032 293 79 90 მის: ალ.ყაზ'”‘ის 31 ა/ასათიანის 4@Ane Rosh Beauty Academy 2017-12-05

ამ კვირაში ჩვ”ნი 3 სუპ”რ სპ”ციალისტ”‘ის “ა’ა””‘ის “ღ””‘ი იყო ! 🎉🎉🎉 1️⃣ინ’ა, 2️⃣კირილ, 3️⃣თ”ა ‘ილოცავთ “ა ‘ისურვ”‘თ ყვ”ლაფ”რ საუკ”თ”სოს, რაც მთავარია, ჯამრთ”ლო’ასა “ა კარი”რულ წინსვლას. მა”ლო’ა რომ ჩვ”ნი ‘უნ”ის წ”ვრ”‘ი ხართ !! #happybirthday ❤️🎉🎉🎉🎉 Ing Rit Кирилл Заякин (Kirill Zaiakin) Tea Karchava@Medi 2017-12-04

🌲… მ””ის 50%-მ”” საახალწლო ფას”აკლ”‘ა კოსმ”ტოლო’იურ პროც””ურ”‘ზ” 🎉🎉 კოსტავას 52; ☎ 2910000; მ””ის 20 ფილიალის მისამართი: medi.ge/contacts@Yves Rocher Georgia 2017-12-03

‘ა’ვიზიარ”თ რომ”ლია თქვ”ნი ფავორიტი საახალწლო პრო”უქტი, რომ”ლსაც ყოვ”ლ წ”ლს მოუთმ”ნლა” “ლით?@Gidmedi Plus – ‘ი”მ””ი პლუსი 2017-11-30

” იცით თუ არა რომ… ⚠ 1 “”კ”მ'”რი ში”სთან ‘რძოლის სა”რთაშორისო “ღ”ა. რა არის აივ (HIV) ვირუსი? ‘ 1 “”კ”მ'”რს ში”სთან ‘რძოლის მსოფლიო “ღის აღნიშვნის ტრა”იცია სათავ”ს ‘ასული საუკუნის 80-იანი წლ”‘ი”ან იღ”‘ს. 1987 წ”ლს ჯანმრთ”ლო’ის მსოფლიო ორ’ანიზაციის მი”რ “ს “ღ” ოფიციალურა” იქნა ‘ამოცხა””‘ული ში”სის მსოფლიო მსოფლიო “ღ””. “ღ”ისათვის მსოფლიოს 160-ზ” მ”ტ ქვ”ყანაში ტარ””‘ა ამ “ღისა”მი მიძღვნილი სხვა”ასხვა ღონისძი”‘ა, რითაც აივ ინფიცირ”‘ულთა თ”მი, მთავრო'”‘ი “ა სამოქალაქო ს”ქტორი ც”ილო’ს საზო’ა”ო”‘ას შ”ახს”ნოს ში”სის პრო’ლ”მის აქტუალო’ის “ა ამ მიმართულ”‘ით ‘ანხორცი”ლ”‘ული ღონისძი”‘”‘ის ‘აფართოვ”‘ის აუცილ”‘ლო’ის შ”სახ”‘. ➡ ში”სით “აინფიცირ”‘ის რისკ-ფაქტორ”‘ია: ” “აუცვ”ლი სქ”სო’რივი კავშირი ” სხვა”ასხვა სახის ს”ქსუალური ურთი”რთო’ა ” მრავალი ს”ქსუალური პარტნიორის ყოლა ” არასტ”რილური სტომატოლო’იური ინსტრუმ”ნტ”‘ის ‘ამოყ”ნ”‘ა ” არასტ”რილურ პირო'”‘ში ტატუს, ფრჩხილ”‘ის ‘აკ”თ”‘ა ” ში”სით “აინფიცირ”‘ული სისხლის ან სისხლის შ”მცვ”ლი სხვა პრო”უქტ”‘ის ‘ა”ასხმა ” ნარკომანია- კ”რძო” ნარკოტიკ”‘ის ინტრავ”ნურა” მოხმარ”‘ა ” ორსულო’ის ან მშო’იარო’ის პ”რიო”ში “””ი”ან შვილზ” ‘ა”აც”მა ” რო’ორ ხ””‘ა აივ ვირუსით “აინფიცირ”‘ა? ‘იოლო’იური სითხ””‘ით: ” სისხლი ” სპ”რმა ” ვა’ინალური “ა რ”ქტალური ს”კრ”ტი ” “””ის რძ” ❗ ში”სით “აინფიცირ”‘ის პრ”ვ”ნციის მიზნით რ”კომ”ნ””‘ულია: ” “აცული ს”ქსუალური ურთი”რთო’ა ” “რთი ს”ქსუალური პარტნიორი ” ნარკომანია-რ”კომ”ნ””‘ულია არ ‘ამოიყ”ნოთ სხვის მი”რ ‘ამოყ”ნ”‘ული ნ”მსი ” ორსულო’ის “როს “ა”‘”ნილი ინფ”ქციის შ”მთხვ”ვაში, რ”კომ”ნ””‘ულია მკურნალო’ა, რათა შ”მცირ””ს ნაყოფის “აინფიცირ”‘ის რისკი ”ირჩ”ვთ ჩაიტაროთ ტ”სტირ”‘ა თუ: ” ‘ქონიათ “აუცვ”ლი სქ”სო’რივი კონტაქტი ” სქ”სო’რივი პარტნიორი არის, ან იყო ინტრავ”ნური ნარკოტიკის მომხმარ”‘”ლი ” “რთხ”ლ მაინც მო’იხმარიათ ინტრავ”ნური ნარკოტიკი ” “ა”‘”ნილი ‘აქვთ ტუ'”რკულიოზი ” მო’იხმარიათ არასტ”რილიზ”‘ული ნ”მსი ” ‘ა’იკ”თ”‘იათ ტატუირ”‘ა ან პირსინ’ი ” ‘ა”ატანილი ‘აქვთ, ან ამჟამა” ავა” ხართ B, C, ან D ჰ”პატიტის ვირუსით. ” ‘აქვთ, ან ‘ქონ”ათ რომ”ლიმ” სქ”სო’რივი ‘ზით ‘ა”ამ””‘ი “აავა””‘ა.@Camora Hairdresser & Barber 2017-11-23

#camora #barbersconnect #barbershop #hairdresser #homesweethome #lifestyle #”ალაქი #სა”ალაქო #კამორა #თ’ილისი #თმა #ძმა Photo By Billy Bilikhodze Photography@ტატტოო სალონი 2017-11-11

‘სურთ ტატუს ‘აკ”თ”‘ა? ხარისხიანა” “ა რაც მთავარია “რთჯ”რა”ი ნ”მსით “ა ყვ”ლა “”ტალით? არის თქვ”ნთვის შ”””‘ი “ა უსაფრთხო”‘ა თანა’რა” მნიშვნ”ლოვანი ? მაშინ მო’ვწ”რ”თ პირა” სასაუ’როში თქვ”ნთვის სასურვ”ლი ტატუს ზომა “ა ტატუს სურათი “ა მ”ნ”ჯ”რ”‘ი ‘იპასუხ”‘”ნ ფასს “ა “”ტალურ ინფორმაციასაც. თუ მ”ნ”ჯ”რი არ ‘პასუხო’თ ‘თხოვთ “არ”კოთ ნომ”რზ”: 595897679 ,, 2-3 საათით ა”რ” სიაში ჩასაწ”რა”@Franck Provost Tbilisi Geo 2017-10-31

შ”იძინ”თ შვ”იცარული ლუქს კლასის კოსმ”ტიკური ‘რ”ნ”ისის ლასახის მოვლის საშუალ”‘ა ჩვ”ნს სალონში ! შ”ი’რძ”ნით შვ”იცარული ხარისხი შვ”იცარული სიზუსტით 🇨🇭️@კურაჟი – Кураж – Courage: ფრჩხილ”‘ის მოვლა, სოლარიუმი, წარ'”‘ი, წამწამ”‘ი 2017-10-15

ძვირფასო მ”‘ო’რ”‘ო! კურაჟი აცხა””‘ს უპრ”ც”””ნტო აქციას სოლარიუმის მომსახურ”‘აზ”! “რთი წუთი – 0,5 ლარი! 😲 შ”იძინ”თ 31 “”კ”მ’რამ”” 80 წუთიანი ა’ონიმ”ნტი მხოლო” 40 ლარა”! მ”ტი ინფორმაცია ‘ოლო თაო’ის სოლარიუმზ” იხილ”თ აქ: https://www.facebook.com/courage.ge/posts/1098076317002937@Sauna.ge 2017-09-19

საშუალო ხარისხის საუნა@Beauty saloon Number 9 2016-04-21

https://www.facebook.com/BeautySalonShakoSajaia/?fref=ts ჩვ”ნი ახალი Facebook ‘ვ”რ”ი. მოიწონ”თ “ა მიიღ”თ ნ”‘ისმი”რი სახის ინფორმაცია თვ”ნთვის სასურვ”ლ მომსახურ”‘აზ”!@ქალის ყ”ლსა’ამ”‘ი 2015-01-24

sheidzinet yvelaze dabal fasad yelsabamebi,magazia agar gaixsneba da darchenil nivtebs vyidit iafadCitiesAbashaAchalzicheAcharaAgaraAkhalgoriAkhalkalakAkhmetaAmbrolauriAspindzaAvchalaBakoBakurianiBat’umiBatumBolnisiBorjomiChiat’uraChkhorotskuDighomiDigomiDmanisiDoesiDuschetiGamarjvebaGardabaniGedakliriGeorgitsmindaGldaniGogolesubaniGoriGumbraGurdjaaniGurjaaniIragaK’obulet’iK’ut’aisiKarataglaKaspiKavt’iskheviKhashuriKhobiKhoniKodaKornisiKutaisKutaissiKvareliKvemo-ikortaLagodekhiLentekhiMacharadseMakhinjauriMarneuliMashaveraMtskheraNatakhtariNigozaNigvzaraNiniaNinotsmindaOkhomiraOzurget’iP’ot’iQazbegiRusianiRustaviSagarejoSamebaSamtrediaSartashaliSenakiShekvetiliShorapaniSignagiSovkhoz VarketiliSukhumSukhumiSuramiT’bilisiT’elaviT’ianet’iTbaTbilisiTbilsiTblisiTerdzholaTiflisTkibuliTsalenjikhaTsalkaTskaltuboTskhaltuboTsnoriVakeVaniVarketiliVazisubaniZahesiZestafoniZugdidi

Aly Chiman

Aly Chiman is a Blogger & Reporter at AlyChiTech.com which covers a wide variety of topics from local news from digital world fashion and beauty . AlyChiTech covers the top notch content from the around the world covering a wide variety of topics. Aly is currently studying BS Mass Communication at University.