යනකං ලෙවකනවලු ඊයා😂😂😂😂 යකෝ ඒ නංගිලත් එසේ මෙසේ බඩු නෙවෙයි ඉතිං😂😂😂😂 – .com

Type

REG SINDHU & send msg 77000 all sri lankan Network Only

·

ගල් කපන්ඩ ගෙදරකට පැනලා මේං මූ යනකං ලෙවකනවලු ඊයා යකෝ ඒ නංගිලත් එසේ මෙසේ බඩු නෙවෙයි ඉතිං😂😂😂😂

Explore more about..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!