Электронный журнал «Физическая экология человека»ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ КОМП’ЮТЕРА І ДИТИНА – Электронный журнал «Физическая экология человека»

»

» ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ КОМП’ЮТЕРА І ДИТИНА

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ КОМП’ЮТЕРА І ДИТИНА Автор:

от

29 Июн 2015 //

М. Курик

Український інститут екології людини просп. Науки 46, 03028 Київ, Україна e-mail:[email protected]

Охарактеризовано комп’ютеризацію навчального процесу й окреслено вплив комп’ютера на здоров’я молодих і старших школярів, студентів, усіх людей, які пра- цюють з комп’ютером. Ключові слова: комп’ютер, електромагнітні поля, навчальний процес, здоров’я, хвороби, екологічна безпека, захисні пристрої, телевізор.

ПРОБЛЕМА

Сьогодні електронно-обчислювальна техніка дедалі ширше входить у всі сфери нашого життя. Комп’ютер став звичним не лише на виробництвах і наукових лабораторіях, а й у студентських аудиторіях і шкільних класах. Навіть у дитячих садочках з’являється дедалі більше комп’ютерних ігор. Невпинно зростає кількість спеціалістів, які працюють із персональним комп’ютером, що стає їхнім основним робочим інструментом. Робота дитини з персональним комп’ютером безпосередньо наблизила шкідливі техногенні електромагнітні поля (ЕМП), які випромінює насамперед монітор комп’ютера, до її організму. Це створює для здоров’я дитини підвищене негативне екологічне електромагнітне тло. Електромагнітні поля, створювані техногенними системами, які навіть у сотні разів слабші від природного поля Землі, завдають шкоду дитині. Тож актуальною стає електромагнітна безпека здоров’я дитини під час роботи з комп’ютером. У зв’язку з комп’ютерним навчанням школярів, яке стало найважливішим напрямом розвитку сучасної загальноосвітньої школи, гострою стає проблема детального вивчення впливу електромагнітного випромінювання монітора комп’ютера на фізичне та психічне здоров’я дітей, насамперед на розумові здібності дитини, на її інтелект і загальну біоенергетику організму. Безпосередній вплив електромагнітних полів комп’ютера на стан здоров’я дитини недостатньо вивчений через складність питання. Головною проблемою тут стає достовірне вивчення особливостей взаємодій техногенних полів із біогенними полями людини і доказу, що саме поля монітора комп’ютера призводять спочатку до функціональних, а згодом і до органічних змін в орга- нізмі дитини, до комп’ютерно зумовленого захворювання. У цьому випадку потрібно використовувати сучасніші, так звані нетрадиційні методики діагностики. Розробивши такі високочутливі до дії електромагнітних полів на людину методики діагностики, можна розробити ефективні пристрої, які захищали б організм дитини від негативних полів комп’ютера. Протягом 2001–2003 рр. Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут”, факультет електроніки разом із Українським інсти- тутом екології людини за фінансової підтримки Київської міської державної адміністрації виконували проект “Дослідження особливостей впливу персо- нального комп’ютера на фізичний та інтелектуальний розвиток дитини”. Де- тально проаналізовано реальний стан проблеми з використанням сучасних, нетрадиційних для звичайної медицини, методик діагностики; вивчено основні аспекти впливу комп’ютера на фізичний і психічний стан здоров’я учнів, апробовано різні пристрої і методики захисту здоров’я учнів на уроках інформатики і розроблено нові доповнення до існуючих санітарно-гігієнічних правил роботи учня з комп’ютером, які гарантують під час їхнього виконання екологічну безпеку його здоров’я. Результати досліджень лежать в основі цієї статті.

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ СМОГ ДОВКІЛЛЯ

ЕМП оточують нас усюди: вдома, на роботі, в салоні електротранспорту тощо. Рухається за стінкою ліфт, працює компресор холодильника, будь-який електроприлад, – це означає, що дротами пішов струм і навколо нього, відповідно, виникло ЕМП. А його магнітна складова добре проникає всередину нашого організму. У більшості випадків наша квартира – це “генератор” техногенних побу- тових ЕМП, які щохвилини впливають на її мешканців, тобто на нас. Магнітні поля для більшості побутових електроприладів невеликі й вимірюються в мікротеслах (мкТл). Донедавна вважалося, що такі слабкі поля просто не можуть зашкодити здоров’ю людини. Та це не так. Учені Швеції ще 1992 року дослідили здоров’я 500 000 людей, які проживають в умовах магнітного поля промислової частоти, і результати були невтішними. Статистика засвідчила: зростання магнітного поля від 0,1 до 4 мкТл в кілька разів підвищує ризик розвитку лейкемії у дітей. Взагалі там, де значення магнітного поля становить 0,3 мкТл і вище, онкологічні захворювання трап- ляються вдвічі частіше. На основі цих даних шведи в своїй країні ввели гігієнічний норматив низькочастотного магнітного поля величиною в 0,2 мкТл. Оскільки аналогічні результати одержані в США, Канаді, Франції, Данії й Фінляндії, то сьогодні в багатьох країнах світу прийнято вважати безпечним рівнем низькочастотного магнітного поля саме цю величину – 0,2 мкТл. З урахуванням небезпеки ЕМП для здоров’я людини в Росії, в Україні розроблено Стандарти норми, які за деякими параметрами є найжорсткішими в світі. У стандартах, або в санітарних нормах, приймаються такі значення пара- метрів ЕМП, які при щоденному впливові не викликають у населення захво- рювань чи відхилень стану здоров’я від норми, що виявляються сучасними методиками обстежень у період опромінення чи у віддалені часи після його дії.

Вважають, що напруженість змінного електричного поля 50 Гц не повин- на перевищувати 500 В/м у місцях довготривалого чи постійного перебування людини. Магнітні поля для населення України сьогодні не нормуються або, точніше, не контролюються. Міжнародні стандарти (введені у Швеції, США та низці інших країн) такі, що в місцях довготривалого перебування людей, особливо в місцях нічного відпочинку чи перебування дітей, напруженість магнітного поля частотою 50 Гц не повинна перевищувати 0,2 мкТл. На жаль, ще немає однозначних наукових пояснень механізму дії ЕМП на людину, на їхню взаємодію з біополем людини. Дослідження впливу електромагнітного поля на біологічні об’єкти показали, що організм людини, який складається з набору молекул, комплексів білків і води у вигляді різних органів і систем, випромінює та приймає електромагнітне випромінювання (ЕМВ) в широкому діапазоні частот. Висока ефективна дія слабких (за інтенсивністю) ЕМ випромінювань пояснюється їхньою резонансною дією, яка може підсилювати або послаблювати функціо- нальні можливості окремих органів. Вважається, що найнебезпечнішими для організму людини є частоти до 1 000 Гц, оскільки вони збігаються з частотами енергетичних центрів людини. Визначені частоти поля окремих органів чи систем. Так, для серця це 700– 800 Гц із збільшенням при стенокардії до 1 500 Гц, для нирок – 600–700 Гц із збільшенням при запаленні до 900 Гц, для печінки 300–400 Гц із збільшенням при запаленні до 600 Гц. При онкологічних захворюваннях частота змінюється в сторону низьких частот. Небезпечними є частоти від 3 Гц до 50 Гц, які збі- гаються з частотним ритмом головного мозку. Радіо й телевізійні станції є джерелами ЕМП у діапазоні 9 кГц–1000 Мгц, потужність яких досягає 1–2 МВт. Розміри санітарно-захищених зон повинні бути від десятків метрів і до кількох кілометрів, що досить часто не виконується на практиці. Гранично допустимі норми для ЕМП у діапазоні 30–300 Мгц складають до 20 В/м для всіх видів приміщень, де людина перебуває цілодобово. Захист людини від впливу електричних полів зводиться до заземлення покрівель, встановлення особливих захисних екранів. Проте для магнітної складової ЕМП (низькочастотні поля) ефективних методик захисту не існує. Головна проблема при вивченні дії техногенних ЕМП на людину – сучасна вимірювальна апаратура не фіксує наявність ЕМП, а насправді дія таких слабких полів суттєва. Зокрема така ситуація має місце, коли розглядати взаємодію ЕМП монітора комп’ютера чи мобільного телефону на людину. Сьогодні необхідно мати принципово нові методи діагностики та відповідну метрологічну базу, ніж нині існуюча. Електромагнітне забруднення навколишнього середовища стало настільки серйозним, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зарахувала проблему до найактуальніших для людства. Фахівці зараховують електромаг- нітне випромінювання (ЕМВ) до сильнодіючих факторів із можливим катастро- фічним наслідком для генофонду людини.

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ КОМП’ЮТЕРА

Нині дитина знайомиться з комп’ютером уже в початковій школі, а в майбутньому комп’ютер стане невід’ємною частиною життя і праці майже кожної людини. Проте з часом з’являються професійні захворювання. “Ком- п’ютерні хвороби”, як і галузі, що їх спричинили, ще дуже молоді й мало вивчені. На Заході, правда, проводять дослідження у цьому напрямку, навіть розроблені відповідні курси лікування і низка комплексів вправ для профі- лактики таких захворювань. Але, на жаль, багато з нас цього не знають. А навіщо ризикувати і хворіти, коли просто необхідно виконувати елементарні заходи екобезпеки. На жаль, мало хто з нас, особливо у молодому віці, над цим замислюється. Сьогодні комп’ютер через ЕМП, які він випромінює, особливо його монітор, не є безпечним для здоров’я людини. Спектр випромінювання комп’ютера містить у собі рентгенівську, ультрафіолетову та інфрачервону ділянки спектра, а також широкий спектр електромагнітних хвиль інших частот. Небезпеку рентгенівських хвиль спеціалісти вважають досить малою, оскільки цей вид ЕМП поглинається склом екрана. Щодо впливу на людський організм електромагнітного випромінювання більш низьких частот – випромінювання низькочастотного діапазону (50–100 Гц), то тут учені й захисники споживачів поки не мають єдиної думки. Дослідження останніх років тільки підсилили занепокоєння і поставили питання, що залишаються без відповіді. Джерелами змінних електричного і магнітного полів у ПК є дисплей, інші блоки й елементи (схеми). Змінні ЕМП характерні не тільки в комп’ютерах із дисплеями на ЕПТ, а й у нових комп’ютерах із рідкокристалічними екранами. Нерівномірність і форма розподілу змінних електромагнітних полів у певних випадках можуть бути небезпечнішими для сусідів по приміщенню, ніж для користувача ПК. Це необхідно враховувати під час вибору розміщення ком- п’ютерів у робочих кабінетах.

ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРА НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Зір людини. Напевно, кожен знає, що комп’ютер, його монітор найперше впливають на зір людини. На думку офтальмологів, небезпечний не стільки сам екран комп’ютера, як непрофесійно складені програми. Очі людини напру- жуються через безперервний біг світлових променів. Зазвичай, ми моргаємо двадцять разів на хвилину, при цьому сльозовидільні залози зволожують рого- вицю. Нерухомо дивлячись на екран, ми моргаємо втричі рідше. Око стає “су- хим”, це веде до зниження гостроти, а потім і до втрати зору. Стрес. Під стресом будемо розуміти емоційні переживання, внутрішні напруги, викликані саме роботою з комп’ютером. Наприклад, людина вмикає комп’ютер і замість звичайного на екрані надпису-команди, що далі робити, з’являється надпис на кшталт: “Диск С не знайдено” або якась інша інформація. Ваш стан у цей момент змінюється, і організм переживає “гострий стрес”.

Наслідки стресу – виникнення в організмі значних негативних емоцій, що веде до появи захворювання.

Остеохондроз. Працюючи за комп’ютером, людина довгий час сидить у положенні, яке диктує робоче місце. Довготривале перебування в одній позі призводить до постійного навантаження однієї групи м’язів і до відсутності навантаження для інших груп. Якщо наслідок перенапруження м’язів – біль, то довготривала відсутність навантажень на м’язи призводить до їхньої деградації і як наслідок – до остеохондрозу.

Наслідки впливу ЕМП комп’ютера на людину. Працюючи за комп’ютером, людину опромінюють поля відносно низьких рівнів. Численні дослідження в галузі біологічної дії ЕМП дозволили виявити найбільш чутливі системи організму людини: нервова, імунна, ендокринна і статева. Саме ці системи організму є критичними і їхні реакції обов’язково треба брати до уваги під час оцінювання ризику впливу ЕМП на організм людини, особливо на дитячий організм.

Вплив на нервову систему. Дослідження, проведені в різних країнах світу, дають підставу зарахувати нервову систему до однієї з найчутливіших в ор- ганізмі людини до дії ЕМП. На рівні нервових клітин, структурних утворень, при переданні нервових імпульсів (синапсів), на рівні ізольованих нервових структур виникають суттєві відхилення при дії ЕМП малої інтенсивності, змінюється вища нервова діяльність, пам’ять у людей, які контактують з ЕМП. Такі люди мають схильність до розвитку стресових ситуацій. Певні структури головного мозку мають підвищену чутливість до ЕМП. Зміна проникливості гепатоенцефалічного бар’єру може призвести до несподівано несприятливих ефектів. Особливо високу чутливість до ЕМП має нервова система ембріона.

Вплив на імунну систему. Є багато наукових досліджень, які засвідчують негативний вплив ЕМП на імунологічну реактивність організму, порушення процесів імуногенезу у сторону їхнього пригнічення. Встановлено, що у тварин, опромінених ЕМП, інфекційний процес загострюється. Виникнення аутоіму- нітету пов’язується не стільки із зміною антигенної структури тканин, скільки з патологією імунної системи, в результаті чого вона реагує проти нормальних тканинних антигенів. Відповідно до цієї концепції, основу всіх аутоімунних станів складає насамперед імунодефіцит по тимус-залежній клітинній популяції лімфоцитів. Вплив ЕМП високих інтенсивностей на імунну систему організму проявляється у пригніченні Т-системи клітинного імунітету. ЕМП можуть сприяти неспецифічному пригніченню імунітету, підсиленню утворення антитіл до тканин плоду і стимуляції аутоімунної реакції в організмі вагітної самки.

Вплив на ендокринну систему і нейрогуморальну реакцію. Російські вчені ще в 60-ті роки XX століття, пояснюючи механізм функціональних порушень під час дії ЕМП, головне місце відводили під час дії ЕМП змінам у гіпофізно- наднирковій системі. Дослідження довели, що під час дії ЕМП, зазвичай, відбувалася стимуляція гіпофізарно-адреналінової системи, що супроводжува- лося збільшенням вмісту адреналіну в крові, активацією процесу згортання крові. Було визнано, що однією із систем, яка рано і закономірно включається у відповідну реакцію організму на вплив різних факторів зовнішнього середо- вища, є система гіпогаламус – гіпофіз – кора наднирників. Клінічні дослідження підтверджують саме цей механізм реакції організму на вплив ЕМП.

Вплив на статеву систему. Порушення статевої функції зазвичай пов’я- зують зі зміною її регуляції з боку нервової та нейроендокринної систем, зміною активності гіпофізу під впливом ЕМП. Багатократне опромінення ЕМП зумовлює зниження активності гіпофізу. Будь-який фактор довкілля, що впливає на жіночий організм під час вагітності і на ембріональний розвиток, вважається тератогенним. Багато вчених вважають ЕМП тератогенними. Під час дослідження тератогенезу першочергове значення має стадія вагітності, під час якої впливає ЕМП. Визнано, що ЕМП викликають патології, впливаючи на різні стадії вагітності, хоча періоди максимальної чутливості до ЕМП існують. Найвразливішими періодами є ранні стадії розвитку зародка, що відповідають періодам імплантації і раннього органогенезу. Побутує думка про можливу специфічну дію ЕМП на статеву функцію жінок, на ембріон. Встановлено, що чутливішими до дії ЕМП є яєчники, ніж сім’я. Чутливість ембріона до ЕМП значно вища, ніж чутливість організму ма- тері, а внутрішньоутробне пошкодження плоду ЕМП може відбуватися на будь- якому етапі розвитку. Проведені ембріологічні дослідження дали підстави зро- бити висновок, що наявність контакту жінок з ЕМП може призвести до передчасних пологів, може впливати на розвиток плоду і збільшує ризик розвитку вроджених патологій.

Інші біологічні ефекти. Ще у 60-ті роки XX ст. у колишньому СРСР були проведені широкі дослідження з вивчення здоров’я людей, які мають контакт з ЕМП на виробництві. Клінічні дослідження показали, що довготривалий контакт з ЕМП у НВЧ-діапазоні призводить до розвитку захворювань, клінічна картина яких проявляється як зміна функціонального стану нервової і серцево- судинної систем. Виділено навіть окреме захворювання – радіохвильове захво- рювання. Воно, на думку авторів досліджень, може мати три синдроми, залежно від ступеня захворювання: астенічний синдром, астено-вегетативний синдром та гіпотамічний синдром. Ранніми клінічними проявами наслідків впливу ЕМП на людину є функціональні порушення з боку нервової системи, що проявляється насамперед у вигляді вегетативних дисфункцій неврастенічного та астенічного. Особи, які довго перебувають у зоні ЕМП, скаржаться на слабкість, под- разливість, швидку стомлюваність, послаблення пам’яті, порушення сну. Часто до цих симптомів додаються розлади вегетативних функцій. Порушення з боку серцево-судинної системи проявляється зазвичай як нейроциркуляторна дисто- нія, лабільність пульсу та артеріального тиску, схильність до гіпотонії, біль у ділянці серця тощо. Відзначаються також фазові зміни складу периферичної крові, як лабільність показників із подальшим розвитком вираженої лейконемії, нейронемії, еритроцитонемії. Зміни кісткового мозку носять характер реак- тивного компенсаторного напруження регенерації. Зазвичай ці зміни виникають у осіб, які через свою діяльність постійно перебувають під дією ЕМ випромі- нювання достатньо високої інтенсивності.

Ті, хто працюють з магнітними та електромагнітними полями, а також на- селення, що проживає в зоні дії ЕМП, скаржаться на подразливість, нетер- пимість. Через 1–3 роки у деяких з’являється відчуття внутрішньої напруже- ності, метушливості, порушується увага й пам’ять. З огляду на те, що кора великих півкуль мозку і гіпоталамус мають ви- значальну роль у здійсненні психічних функцій людини, можна очікувати, що довготривала повторна дія гранично допустимих ЕМП, особливо в децимет- ровому діапазоні, може призвести до психічних захворювань, одним із яких може бути аутизм, захворюваність на який у молодих людей зростає через надмірну працю з комп’ютером.

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

Впровадження комп’ютерної техніки у навчальний процес загальноосвіт- ньої школи крім позитивних моментів, має й багато негативних наслідків, які впливають на стан здоров’я школярів. Тому комп’ютеризація школи разом із соціально-економічними і педагогічними проблемами висуває низку фізіолого- гігієнічних питань, насамперед, щодо здоров’я школярів. Техніка, запроваджу- вана у масову школу, не повинна шкідливо впливати на самопочуття і розвиток дітей. Проте дослідження низки авторів показали, що заняття з використанням ЕОМ призводить до більшого напруження функціонального стану організму порівняно зі звичайними уроками. Найбільш виражені несприятливі зрушення щодо працездатності й функціонального стану організму виявлено у школярів 1-го (6–7 років) і 5-го (11–12 років) класів, які зазнають найбільших труднощів в адаптації до такого виду діяльності. Обстеження учнів 9–10 класів засвідчило, що при безперервній роботі за екраном дисплея упродовж 30 хв знижувалася працездатність, збільшувалася кількість помилкових реакцій на світловий подразник, тобто розвивалася втома. Уже після 20-хвилинної безперервної роботи за дисплеєм учнів 10-х класів з’являлися ознаки втоми, що супроводжувалися головним болем, болем у ділянці очей і скронь. Швидка втомлюваність школярів багато в чому залежить від гігієнічних умов. Доведено, що упродовж навчального року в кабінетах електронно-обчис- лювальної техніки (навіть обладнаних системою централізованої приточної вен- тиляції) створюються несприятливі умови навколишнього середовища: перегрів приміщення, значна сухість повітря, пил. За цих умов характер змін функ- ціонального стану організму від початку до кінця занять має тенденцію до погіршення. Ці дані збігаються з результатами інших досліджень. Встановлено, що зміни функціонального стану організму учнів під час роботи з дисплеєм залежать від тривалості та інтенсивності занять. Для учнів 7-х класів оптимальним вважають час роботи з дисплеєм, зокрема на уроках математики – 20 хвилин, допустимо його збільшувати до 25 хвилин. Для учнів 8-х класів у разі дотримання вільного режиму оптимальна тривалість занять повинна становити 24–30 хвилин. У ході занять на ЕОМ значне навантаження припадає на центральну нервову систему і зоровий аналізатор. Зміни у нервовій системі спостерігаються часто. Дослідження показали, що вже під час роботи з дисплеєм подовжується латентний період зорово-моторної реакції, втричі збільшується кількість порушень диференційованої реакції і уп’ятеро – кількість випадків послідовного гальмування, збільшується також кількість помилок, це свідчить про розвиток втоми нервової системи. Зміни центральної нервової системи у школярів на заняттях без комп’ютерів мали аналогічну спрямованість, з тією лише різницею, що величина цих змін незначна і меншою мірою впливає на працездатність. Зміни у роботі серцево-судинної системи школярів, які працюють з комп’ютерами, відзначали багато авторів. Під впливом роботи з дисплеєм відбуваються зміни функціонального стану організму, характерні для звичайної розумової роботи: зниження частоти серцевих скорочень, зменшення пульсо- вого тиску, що є відображенням напруження механізмів регуляції серцево- судинної діяльності. Рідшання ритму та зниження артеріального тиску (АТ) після роботи на дисплеї у більшості обстежених учнів засвідчує перебудову системи гемодинаміки на нижчий рівень. У літературі представлені різні, іноді суперечливі, думки дослідників про вплив комп’ютеризації на стан здоров’я школярів – від позитивного до виражених відхилень від норми. Те саме стосується впливу комп’ютеризації на школярів різних вікових груп. Тому виникає потреба дальших поглиблених досліджень у цьому напрямі. Головним у цій проблемі є наявність експрес-методик виявлення нега- тивного впливу ЕМП монітора комп’ютера на стан здоров’я учня на ранньому, доклінічному та функціональному рівнях. Крім цього особливо актуальним є розроблення ефективних методик додаткових приладів чи пристроїв для захисту біоенергетики здоров’я організму учнів під час роботи з ПК.

ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ЕМП КОМП’ЮТЕРА НА ОРГАНІЗМ ДИТИНИ

Виявлено, що початковий стан здоров’я учня визначальний. Вплив поля комп’ютера здоровий організм незначно відчуває, тоді як функціональні від- хилення від норми для певного органа погіршуються після уроку інформатики. Це, в свою означає, що під час роботи учня з комп’ютером треба брати до уваги його фактичний стан здоров’я. Отже, необхідно періодично проводити конт- рольну діагностику функціонального стану органів і систем організму учнів. Виявлено, що найвразливішими органами і системами організму учнів є: ендокринна система (щитовидна залоза); зростає функціональна активність кровоносної системи, товстого кишечника, підшлункової залози, нирок та шлунка, зменшується активність лімфатичної системи і печінки. Після кожного уроку інформатики обов’язково треба проводити ендоекологічну реабілітацій- ну профілактику для відновлення функціонального стану організму учня до норми.

Численні дослідження аури учнів після їхньої роботи на комп’ютері достовірно довели, що найвразливішими до ЕМП комп’ютера є статева система, підшлункова залоза, печінка, ендокринна система і нирки, які складають більше половини всіх максимальних змін. Інші органи менше змінювались у нега- тивний бік під дією поля монітора. Це стосується серця і кишечника. Спостерігається певна селективність у впливі на певні органи у дівчат і хлопців. У дівчат максимальний вплив зауважено у ділянці, пов’язаній з під- шлунковою залозою (до 90 %), а у хлопчиків найбільш чутливими виявилися нирки (до 80 %). Ступінь впливу монітора ПК на учня залежить і від його психофізичного стану на уроці. Стан рівноваги ВНС учнів у звичайному стані, до уроку інформатики, для переважної більшості школярів не відповідає нормі, вегетативному гомеостазу. Має місце або виражена симпатикотонія або парасимпатикотонія. Більше половини дітей сьогодні мають явно виражене порушення рівноваги ВНС, переважає в цьому процесі симпатикотонія над парасимпатикотонією. Така картина стану ВНС у учнів має насамперед стосунок до сумарного впливу на здоров’я дітей екологічних факторів довкілля. Оскільки для більшості дітей вихідний стан ВНС не відповідає вегетативному гомеостазу, то робота за комп’ютером у такому випадку веде до зростання нерівноваги ВНС у той чи інший бік. Це один із вагомих негативних впливів комп’ютера на здоров’я учнів, що гостро ставить проблему захисту біоенергетики організму від комп’ютера. На психіку безпосередньо негативно впливають, так би мовити, віртуальні речі – комп’ютерні ігри та Інтернет. Це те, що “затягує” дитину до комп’ютера, те, від чого неможливо відірватися, те, без чого багато молодих людей не уявляють життя – це маніакальна залежність від Інтернету, від гри; це комп’ютероманія. Звичайно, йдеться про багатогодинне сидіння за комп’ютером і про людей, які проводять свій час у газетах, форумах, за іграми, а також займаються працею в Інтернеті (збирання інформації тощо). Ці люди становлять до 90 % усіх, хто довго сидить за комп’ютером. Отже, молодій людині, яка сьогодні безконтрольно проводить весь свій вільний час за комп’ютером, уже необхідна соціальна підтримка суспільства (колективу, сім’ї), у неї великі труднощі в спілкуванні, вона відчуває невдоволеність, має низьку самооцінку, закомп- лексованість тощо. Ніби всі проблеми вирішує Інтернет! І людина поспішає у безпечне для неї середовище, життя, яке ні до чого не зобов’язує. Та вона лише ускладнює ті риси характеру, від яких хотіла позбавитись, а головне, набуває нових, відходячи від реальності шляхом зміни свого психічного стану, вірту- ально змінюючи стать, вік… Із часом людина починає діяти і думати інакше. Вона по-іншому вирішує побутові, сімейні, особисті, професійні та інші проблеми. Наведемо психологічні симптоми, які може відчувати особа, що належить до групи ризику Інтернет-залежних людей: хороше самопочуття або ейфорія за комп’ютером; неможливість зупинитися; збільшення тривалості часу, що проводить за комп’ютером; нехтування друзями, сім’єю; відчуття порожнечі, депресії, роздратування поза комп’ютером; проблеми з навчанням, роботою. Негативними симптомами схильності до комп’ютерної залежності є також: настирливе бажання постійно перевіряти електронну пошту; смакування наперед наступного сеансу он-лайн; збільшення часу, що проводить у он-лайн; збільшення кількості грошей, які витрачає на он-лайн. Якщо у разі виявлення таких симптомів не вживати заходів захисту, все це переходить у манію. Відчуваючи ейфорію за комп’ютером, такі люди одночасно культивують у собі неврівноваженість, неохайність, самоізоляцію, втрату звич- них цінностей, внутрішніх орієнтирів, зневажливе ставлення до близьких. Крім комп’ютероманії існують інші побічні ефекти від довгого спілку- вання з комп’ютером. Діти швидко пристосовуються до навколишнього світу і водночас до світу комп’ютерів. Багато змін можна не зауважити відразу, необ- хідний досвідчений психолог або треба провести спеціальний, акупунктурний аналіз стану психіки дитини. Зародження комп’ютероманії у дитини з’являється на її емоційному стані, коли виникає підвищена агресивність, спалахи на- сильства. Інші спостереження засвідчують, що діти припиняють фантазувати, стають не здатними створювати власні візуальні образи, важко узагальнюють та аналізують інформацію. Комп’ютер може стати причиною довготривалих пору- шень у ділянці психічного інтелектуального розвитку дитини. У комп’ютерного покоління дітей гірше працюють деякі види пам’яті, спостерігається емоційна незрілість, безвідповідальність. Результати дослідження впливу електромагнітних полів монітора ком- п’ютера на практично здорових учнів засвідчують про негативну дію, яка проявляється у біоенергетичних та функціональних змінах органів і систем. Усі органи та системи організму учнів миттєво реагують на зовнішню дію полів. Показники контрольних і додаткових точок зменшуються на 4–43 %. Таке значне коливання після одноразового 30-хвилинного заняття на комп’ютері засвідчує розбалансований стан органів і систем, що може призвести до функціонального порушення та органічних змін в організмі. Найчутливішою до дії електромагнітних полів є нервова система, показ- ники якої змінюються від 52 до 32 відносних одиниць (норма 50–60), що становить 36 % зменшення біоенергетичного стану відносно норми. Найменший вплив помітний на меридіані жирової дегенерації 4 %, проте залишаються на нижній границі норми. Показники додаткової точки меридіана нервової дегенерації-судини головного мозку зменшуються на 43 % відносно норми. Такі значні зміни призводять до артеріальної недостатності кровообігу та венозного стазу в головному мозку, впливаючи цим на недостатню функціональну діяль- ність структур центральної нервової системи та ендокринних залоз. Показники меридіана ендокринної системи та серця у практично здорових учнів змен- шуються на 27 %, а всієї артеріальної, венозної та лімфатичної систем – на 28 %. Нейроендокринна та серцево-судинна системи є індикатором негативного впливу електромагнітних полів на здоров’я учнів.

Показники видільної системи зменшуються на 20 % по меридіану нирок та на 24 % по меридіану сечостатевої системи, а на 19–24 % зниження біоенергетичного та функціонального стану зазнають органи травлення. Харак- терною особливістю є підвищення показників меридіана алергії на 10 відносних одиниць. Це хоч і є верхньою границею норми, але вже попереджує про алер- гічне та імунологічне навантаження на організм здорових учнів. Показники меридіана судинної паренхіматозної епітеліальної дистрофії (СПЕД), контрольна точка якого є фоновою точкою біоенергетичного стану всього організму, зменшується на 31 %, тобто майже на третину, з 54 до 37 відносних одиниць, зменшується загальна біоенергетика практично здорових учнів після одноразового 30-хвилинного заняття на комп’ютері. При такому значному негативному впливові електромагнітних хвиль виникнення незворот- них органічних змін в організмі є питанням часу. Для учнів, які мають патологічні зміни, найсуттєвіші з них відмічаються на меридіанах нервової дегенерації – зниження на 40 % відносно норми, меридіана серця – на 36 %, меридіанів ендокринної системи та СПЕД – на 32 %. Розрахунки проводили за значеннями нижньої границі норми 50 в. о. Всі меридіани реагують на вплив електромагнітних полів, і відносне відхилення становить 4–28 % від вихідних даних. Отже, чим менші вихідні показники певного меридіана, тим суттєвіші відносні відхилення. Отже, в учнів обох груп найсуттєвіші зміни спостерігаються на мери- діанах нейроендокринної, серцево-судинної систем. В учнів з наявністю патологічних змін показники задіяного меридіана вагоміші, ніж у здорових. Це викликає занепокоєння тим, що робота з комп’ютером буде призводити до стрімкого погіршення перебігу хронічних захворювань. З метою екологічної безпеки для здоров’я під час роботи учнів з комп’ю- тером обов’язково необхідно використовувати відповідні захисні пристрої, які суттєво знижують негативний вплив ЕМП комп’ютера на організм учня. Крім цього, потрібно використовувати методики визначення функціонального стану основних органів і систем учнів. Час від часу треба проводити контроль за станом здоров’я школярів і за результатами таких обстежень робити відповідні корекції щодо виявлених відхилень стану здоров’я, зумовлених впливом ЕМП комп’ютера. Проблема захисту користувачів ПК від негативного впливу на них моні- торів є пріоритетною, бо найближчі перспективи впровадження комп’ютерних технологій в освітніх закладах, закладах охорони здоров’я (у розвиток “Концеп- ції державної політики інформатизації України” та “Основних напрямків на- ціональної програми інформатизації України”, схвалених Постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.94 р., № 605, виконання закону України “Про формування та виконання Національної програми інформатизації”, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 31.08. 1998 р. № 1352) диктують необхідність забезпечення професійної безпеки користувачів ПК.

Написать комментарий

Последнее

Популярное

Подписка

&nbsp&nbsp

Copyright © 2010 .

All rights reserved.